Wiadomości Radom

Informacje lokalne z Radomia i okolic

Biznes i finanse

DIGITREE GROUP SA (13/2022) Odwołanie Zarządu Spółki Digitree Group S.A. i powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

DIGITREE GROUP SA (13/2022) Odwołanie Zarządu Spółki Digitree Group S.A. i powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. Nr 2018 poz. 757 informuje, iż w dniu 29.04.2022 r. Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie art. 368 § 4 KSH w zw. z § 23 ust. 1 Statutu Spółki, podjęła uchwałę o odwołaniu Zarządu Emitenta, w którego skład wchodzili: Rafał Zakrzewski pełniący dotychczas funkcję Prezesa Zarządu, Przemysław Marcol pełniący funkcję Członka Zarządu, Wiktor Mazur pełniący funkcję Członka Zarządu oraz Konrad Żaczek również pełniący funkcję Członka Zarządu.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza skróciła 3-letnią kadencję Zarządu Spółki, trwającą od 06.05.2019 r. do dnia odbycia przedmiotowego posiedzenia Rady Nadzorczej Emitenta tj. 29.04.2022 r.

Równocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2022 z dnia 31.03.2022 r. dotyczącego złożenia rezygnacji przez Pana Rafała Zakrzewskiego ze sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Emitenta oraz członkostwa w Zarządzie Spółki, w dniu dzisiejszym tj. 29.04.2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu Pana Konrada Żaczka na Prezesa Zarządu Spółki Digitree Group S.A.

Zgodnie z przekazanym Spółce oświadczeniem, Pan Konrad Żaczek nie wykonuje innej działalności będącej w stosunku do Emitenta działalnością konkurencyjną, nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Konrad Żaczek nigdy nie figurował i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza Digitree Group S.A. na podstawie art. 368 § 4 KSH w zw. z § 23 ust. 1 Statutu Spółki, powołała nowy Zarząd Spółki na wspólną 3-letnią kadencję, trwającą od dnia 29.04.2022 r. Do składu Zarządu nowej kadencji Rada Nadzorcza, poza ww. Panem Konradem Żaczkiem pełniącym funkcję Prezesa Zarządu, powołała następujące osoby: Przemysława Marcola, powierzając mu funkcję Członka Zarządu oraz Wiktora Mazura, również powierzając mu funkcję Członka Zarządu.

Informacje nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wszystkich Członków Zarządu, powołanych na nową kadencję Zarządu, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ