Wiadomości Radom

Informacje lokalne z Radomia i okolic

Biznes i finanse

REMAK-ENERGOMONTAŻ SA (22/2022) Zawarcie aneksu do umowy.

REMAK-ENERGOMONTAŻ SA (22/2022) Zawarcie aneksu do umowy.

Zarząd Remak-Energomontaż S.A. („Emitent”, „Spółka”, „Wykonawca”), informuje, że w dniu 8 sierpnia 2022 roku zawarł z Mitsubishi Power Europe GmbH („Zamawiający”), aneks nr 6 do umowy z dnia 9 sierpnia 2021 roku, której przedmiotem jest wykonywanie przez Spółkę dla Zamawiającego prac w ramach inwestycji realizowanej w Kozienicach (dalej: „Umowa”). Przedmiotowym aneksem nr 6, Zamawiający zlecił Wykonawcy dodatkowy zakres prac polegający na wykonaniu prac remontowych w części ciśnieniowej kotła w trakcie planowanego postoju w 2022 roku. Zgodnie z treścią aneksu, przewidywany okres realizacji głównych prac Strony określiły od 16 września 2022 roku do dnia 2 listopada 2022 roku, a wynagrodzenie za prace objęte aneksem określono na kwotę 8.936.000,00 netto PLN. W związku z zawarciem aneksu, który znacząco zwiększa wartość całej Umowy, przewidywane łączne wynagrodzenie w ramach tej Umowy wyniesie 15.365.060,00 netto PLN.

Maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 2 % wartości odrębnie dla każdego z aneksów. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy za wszelkie roszczenia, niezależnie od ich rodzaju, czy to wynikające z Umowy, gwarancji, deliktu (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub innej, za wszelkie straty lub szkody powstałe w ramach Umowy, jest ograniczona do równowartości 100 % wynagrodzenia należnego za realizację danego aneksu. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody spowodowane stratami produkcyjnymi, utraconymi korzyściami oraz stratami pośrednimi i następczymi. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w Umowie nie ma zastosowania w przypadku rażącego niedbalstwa oraz działania umyślnego, niezależnie od tego czy Strona działała w dobrej wierze.

Zdarzenie zostało uznane za istotne ze względu na jego wartość i znaczenie dla Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ